عکسی از گالری

آخرین اخبار سایت

با هزار تومان چه کنیم؟

با هزار تومان چه کنیم ؟

خبرنامه

نام وآدرس ایمیل خودرا وارد کنید تامطالب جدید برایتان ارسال شود.


ثبت نام- ورود


بازیابی رمز عبور
ثبت نام نکرده اید؟ ثبت نام

استاتیستیکتغييرات كتاب هاي زيست شناسي در سال90-91 Print E-mail
نویسنده: دکتر علیرضا اکبرپور   
Wednesday, 06 July 2011

درودتغییرات کتاب های درسی زیست شناسی  در سال 90 -91

برخی جملات و تصاویر یا توضیحات آن ها در کتاب‌های چاپ جدید مربوط به سال تحصیلی 90 – 91 تغییراتی داشته است که در ادامه مطلب می‌توانید جدول این تغییرات را مشاهده و دریافت کنید. لازم به ذکر است که

منبع این تغییرات سایت گروه زیست شناسی می باشد.
 

تغييرات كتاب علوم زيستي و بهداشت (چاپ سال 91-90 نسبت به سال 90-89)

 

شماره صفحه  

تغييرات  

11


افزودن جلبك‌ها به توضيح ديوارة سلولي

22


اصلاح شكل مولكول نشاسته و گليكوژن

49


مادة ضد A سبب مي‌شود...............، به هم بچسبند .

52


اصلاح شكل 4-6

58


... بر ناحية غضروفي واقع در دو سر ... حذف شده است.

با استخوان‌سازي ¬ با تحريك استخوان‌سازي

60


تصحيح شكل پرسش و تحقيق

69


حذف شكل 9-7 دستگاه سازندة توليد كود

72


حذف جملة «شير را به دو روش حرارت مي‌دهند و استرليزه مي‌كنند»

96 و 97


... و يك پوشش درست شده است. ¬ و پوششي پروتئيني به نام كپسيد درست شده است. بسياري از ويروس‌ها داراي پوشش ديگري نيز هستند.

 

تغييرات كتاب زيست‌شناسي و آزمايشگاه(1) (چاپ سال 91-90 نسبت به سال 90-89)

 

شماره صفحه  

تغييرات  

5


« نشاسته منشعب» به «بيشتر بدانيد» اضافه شود.

6


اصلاح CH3 به CH2 در بيشتر بدانيد.

7


اصلاح تعريف پروتئين‌ها

26


حذف پاراگراف دوم از ستون اول: ديوارة باكتري‌ها..... پيراموني دارد.

33


ليزوزوم را ترك مي‌كنند ¬ واكوئل را ترك مي‌كنند.

38


حذف شكل 29-2.... را نشان مي‌دهد و افزودن «اين دو فرايند به انرژي زيستي نياز دارند» به انتهاي پاراگراف

40


اصلاح شكل 32-2

43


حذف «شايد بتوان.............مشاهده كرد.»

44


اصلاح شكل 2-3

45


افزودن: (مخاطي) بعد از غشاي موكوزي

63


... به علت وجود همين ماده است. ¬ به همين علت است.

69


حذف «سلول‌هاي بدن» از عنوان

76


اصلاح زيرنويس شكل 4-6: چهار كمان ¬ چهار جفت كمان

84 و 85


افزودن بيشتر بدانيد.

87 چاپ 89 88 چاپ 90


... مونوسيت‌ها داراي...... ¬ مونوسيت‌ها و نوتروفيل‌ها داراي....

104چاپ 89 105چاپ 90


حذف بخش «ب» فعاليت 1-7

108چاپ89

109چاپ90


بخش‌هاي مرده ¬ بخش‌هايي از گياه

112چاپ89

113


جذف فعاليت 1-8

114چاپ89

115چاپ90


حذف فعاليت 3-8

120چاپ89

121چاپ90


كپسول‌هاي رشته‌اي ¬ كپسول رشته‌اي

 

تغييرات كتاب زيست‌شناسي و آزمايشگاه(2) (چاپ سال 91-90 نسبت به سال 90-89)

 

شماره صفحه  

تغييرات  

14


حذف ويروس از شكل 7-1

34


پاراگراف اول- خط ماقبل آخر- نورون به سلول تبديل شده است.

43


خط اول پاراگراف آخر: سلول‌هاي پوششي به بافت پوششي

در انتهاي همان خط در بافت‌هاي ديگر به درموبرگ‌هاي بافت‌هاي ديگر تبديل شده است.

7


شكل مغز ماهي نام‌گذاري شده است.

52


خط سوم از آخر(بالاي «بيشتر بدانيد»: چين‌خوردگي قشر مخ در وال.... و ساير پريمات‌ها (نخستي‌ها) به چين‌خوردگي قشر مخ در پريمات‌ها(نخستي‌ها) و وال...

58


شكل 2-3 جايگزين شده است.

62


شكل 5-3 جايگزين شده است.

67


خط دوم:... شيارهاي عميق نميكره‌هاي مخ به شيارهاي عميق هر يك از نيمكره‌هاي مخ

88


«بيشتر بدانيد» اضافه شده است.

91-90


آخرين جمله ص 90 و اولين جمله ص 91 اصلاح شده است به: انسولين هم‌چنين با اثر بر غشاي سلول‌هاي ماهيچه‌اي، سبب مي‌شوند اين سلول‌ها گلوكز بيشتري جذب و آن را به گليكوژن تبديل كنند. اثر گلوكاگون عكس عمل انسولين است.

109


«بيشتر بدانيد» اضافه شده است.

125


شمارة 5: سيتوكينز از اما گاهي هستة سلول.... تا پايان پس از مراحل جنيني حذف شده است.

132


شماره فعاليت‌ها 2-6 و 4-6 به 1-6 و 2-6 اصلاح شده است.

137 و138


تصاوير تقسيم ميوز در دو صفحة روبه‌رو قرار گرفته و لكه‌هاي رنگي آن‌ها اصلاح شده‌اند.

141


در شكل جفت كروموزوم‌ها شماره‌گذاري شده‌اند.

144


به آخرين پاراگراف قبل از عنوان انواع توليد مثل غيرجنسي اين جمله اضافه شده است: زنبورهاي نرهاپلوئيد( n كروموزومي)‌اند اما زنبوردهاي ماده ديپلوئيدند و از لقاح تخمك با اسپرم به وجود مي‌آيند.

155-154


رنگ گل‌هاي مايل به زرد به سفيد تبديل شده است.

176


پاراگراف دوم خط آخر عبارت «رنگ چشم‌» ها حذف شده است.

192


خط ششم: تمايز مي‌يابد به تمايز يافته است تبديل شده است.

201


در شكل 13-9: ساقه به ساقه‌چه تبديل شده است.

203


در شكل 14-9: در دانة ذرت پوشش دانه به پوشش تخمك مي‌چسبد، به پوشش دانه تبديل شده است.

229


«بيشتر بدانيد» اضافه شده است.

 

تغييرات كتاب زيست‌شناسي پيش‌دانشگاهي (چاپ سال 91-90 نسبت به سال 90-89)

 

شماره صفحه  

تغييرات

14


شكل سمت چپ، رنگ‌هاي آن تصحيح شده است.

17


8- با ورود عامل پايان ترجمه، يك آنزيم پيوند بين...


19


در شكل در جلوي اينترون واگزون رونوشت اضافه شده است.

21


پاراگراف آخر به صفحة بعد منتقل شده است.

22


پاراگراف صفحة 21 به بعد از پروكارپوت اضافه شده است.

25


چهارچوب ¬ چارچوب

26


تعدادي فلش به شكل اضافه شده است.

29


ششمين ¬ سومين كداين قطعه DNA است كه...

32


شكل تصحيح شده است. وارد كدرن ژن به باكتري مربوط به توليد DNA نو تركيب نيست به قسمت كلون‌ژن اضافه شده است.

33


خط اول( از ژنوم) حذف شده است.

40


واكسن محلولي... ميكروب است حذف شده است. به جاي آن خط اول و دوم صفحة 41 در جاي آن قرار گرفته است.

41


خط اول و دوم به صفحة 40 منتقل شده است.

49


شكل تصحيح شده است.

62


خط چهارم(يا ملكول‌هاي پروتئين مانند،) حذف شده است.

63


«بيشتر بدانيد» اضافه شده است.

68


«بيشتر بدانيد» تصاوير ماهواره‌اي از جنگل گلستان اضافه شده است.

79


متن و تصوير آرماديلو به صورت «بيشتر بدانيد» اضافه شده است.

86


سنگواره‌ها؛ ثبت تغيير احتمالي گونه‌ها - شكل تصحيح شده است.

88


در جدول تعداد آمينواسيدهاي متفاوت به جاي تفاوت در...

97


اصلاح پاراگراف اول ودر بقية پاراگراف‌ها پر رطوبت و مرطوب تبديل به پر باران شده است.

99


فعاليت مدل‌سازي انتخاب طبيعي حذف شده است.(4 صفحه)

104


شكل 1-5 حذف شده است.

107


«بيشتر بدانيد» به متن اصلي تبديل شده است (رنگ صفحه سفيد شده است)

108


رنگ سبز، سفيد شده است «بيشتر بدانيد» ¬ متن اصلي

109


رنگ سبز، سفيد شده است «بيشتر بدانيد» ¬ متن اصلي

111


(در اين نوع آميزش فراواني آلل‌ها تغيير نمي‌كند) به پاراگراف دوم اضافه شده است.

115


(غيرتصادفي بودن بقا و توليد مثل يك قاعدة عمومي است) از پاراگراف آخر حذف شده است.

121


شكل بچه‌ها در پايين صفحه جابه‌جا شده است.

126


شكل تصحيح شده است.

141


شكل در اين صفحه رنگ سبز برداشته شده است.

143


فعاليت حذف شد ص 145-143 حذف گرديد.

157


منحني جديد مربوط به سال 1385 درج گرديد.

164


پاراگراف دوم، نقش هر جاندار... تا آخر پاراگراف با جمله كنام يعني همة راه‌هاي ارتباطي جاندار با محيط زيست جايگزين شد و اين جمله در زيرنويس شكل حذف شد.

175


رفتار غريزي(ژني) همراه با شكل 2-7 حذف

176


پاراگراف اول حذف- الگوي عمل ثابت رفتاري غريزي يا ژني است.

177


تيتر عادي شدن در ابتداي پاراگراف دوم از متن آورده شده است.

182


«بيشتر بدانيد» حذف شده است و بحث نقش‌پذيري از ص 184 به اين قسمت منتقل شده است.

184


مبحث نقش‌پذيري به بعد از حل مسئله منتقل شده است.

204


شكل گلروپلاست از «بيشتر بدانيد» خارج و جزء متن قرار گرفته است و در همين صفحه «بيشتر بدانيد» استفاده از مواد راديواكتيو اضافه شده است.

207


در شكل مجموعة رنگيزه‌ها به فتوسيستم II تغيير داده شد.

208


شكل روشن‌تر و نوشته‌هاي آن مشخص‌تر شده است.

209


پاراگراف سوم درون تيلاكوئيد ¬ درون غشاي تيلاكوئيد

210


پاراگراف اول روبيسكو حذف شده است.

گام 2- از افزودن انرژي گروه‌هاي فسفات تا آخر

211


«بيشتر بدانيد» استفاده از مواد راديواكتيو اضافه شده است.

212


پاراگراف آخر- لايه‌اي از سلول‌هاي فشرده و كلورپلاست‌دار به نام سلول‌هاي غلاف آوندي...

224


پاراگراف پايين صفحه به پيروات حاصل از گليكوليز يا يك پذيرندة آلي ديگر منتقل مي‌شود و...

246


توضيحات شكل تصحيح شده است به اين صورت ... درون دو سلول نارنجي رنگ بزرگي كه در شكل مي‌بينيد تثبيت نيتروژن رخ مي‌دهد.

256


شكل و توصيحات آن حذف شده است.

در پاراگراف دوم نيز كه به شكل اشاره شده حذف صورت گرفته است.

258


در جدول- مورد 13 حذف شده، شكل‌هاي موجود در آن حذف شده، نام جدول مهم‌ترين شاخه‌هاي فرمانروي آغازيان

260


در چرخه جابه‌جايي محل كلمات ميوز و هاپلوئيد انجام شده است.

پاراگراف اول لقاح انجام مي‌دهند ¬ ادغام

اصطلاح هم‌جوشي در اسپيروژير همه به هم يوغي تبديل شده است(در متن و شكل)

261


خودآزمايي سؤال 3 پروكاريوت ¬ يوكاريوت

263


شكل روزنداران اضافه شده است.

264


شكل جلبك‌هاي سبز تعويض شده است.

266


شكل تاژكداران چرخان تعويض شده است و شكل جانور هم‌زيست با موريانه اضافه شده است. در تيتر تاژكداران چرخان فتوسنتز كننده حذف شده است.

268


شكل پارامسي از بيشتر بدانيد خارج و در ادامه مژكداران آورده شده است.

271


شكل كپك‌هاي مخاطي تعويض شده است.

272


شكل كپك‌هاي مخاطي پلاسموديومي تعويض شده است.

274


پاراگراف آخر، 3 مرحله ¬ پنج مرحله

275


پاراگراف آخر، مرحله سوم ¬ مرحلة بعد

294


پاراگراف دوم، ريشة برخي گياهان آوندي

 

لینک به این مطلب | بازدیدها: 14546

نظرات (20)
RSS comments
1. 0
ممکن هست شکل هایی که عوض شدن رو بگذارید؟ آخه تو جدول فقط گفته شکل عوض شده ولی خود شکل نیست.مرسی  
--------------------- 
پاسخ: به زودی تصاویر تعویض شده در سایت قرار خواهد گرفت. همچنین لینک کتاب های جدید نیز اضافه خواهد شد.
میهمان
هنگامه
2. 0
بدبختی
سلام.تو استارا فقط کتابه زیست این سه سال رو بهم نمیدن چیکار کنم؟
میهمان
3. 0
بدبختی
با عرض سلام خدمت شما استاد بزرگوار 
میخواستم بگم بازم جای شکرش باقیه که تمام کتب دوره دبیرستان رو از روی کمپبل و ریون و...کپی کردن 
اگه خودشون مینوشتن چی میشد؟ خدا عالم است
میهمان
میدیا محمدی
4. 0
بدبختی
salam 
chetor mitonam ozve site shoma besham
میهمان
This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it
5. 0
بدبختی
سلام آقای اکبر پور من هر چی اینجا گشتم که جواب جای خالی های جزوه ی الفبا که برای پیش دانشگاهی ما دادین پیدا نکردم مهر هم قراره آزمون جامع داشته باشیم حالا ما چی کار کنیم... :sigh :sigh :sigh
میهمان
ثمین
6. 0
بدبختی
سلام استادووقتتون بخیر خواستم بهتون بگم اون رشته ای که دوست داشتم قبول شدم .پزشکی بین الملل قشم البته ولی باز راضیم. 
خیلی دوستون دارم بابت همچیز ممنون
میهمان
7. 0
بدبختی
لطفا صفحاتي رو كه تغيير كرده عكسشون يا پي دي اف اونهارو بگذارين....باتشكر
میهمان
8. 0
بدبختی
سلام.ممنون ميشم اگه تصوير صفحاتي از كتاب پيش دانشگاهي كه عوض شده رو بگذاريد روي سايت.مونديم به خدا.با تشكر
میهمان
پشت كنكوري
9. 0
دردسر
سلام من دیپلمه ی سال87 هستم همه ی کتابهام تغییر کرده میشه راهنمایی کنین و بگین چیکار کنم.... و در ضمن لطف کنین تغییرات شکل ها روهم بذارین....ممنونم
میهمان
10. 0
دردسر
لطفا اسم کتابی را کار می کنید به من بگوییییییییییییییییییییییییییی یییییییییییییییییییییییییییییی یییییییییییییییییییید :? :? :? :? :cry :cry :upset :upset
میهمان
سیما
11. 0
مشکل
سلام من دیپلمه ی سال 87 هستم کتاب ها خیلی تغییر کرده میشه من رو راهنمایی کنین و بگین چیکار کنم....در ضمن لطفا شکل های تغییر داده شده رو هم بذارین...ممنونم
میهمان
12. 0
مشکل
سلام 
خواهشا سریع تر لینک دانلود کتابارو بذارید :sigh  
از بس سایت ها بروز آدم نمیدونه چکار کنه :?  
همه جا هم که کتابای سال 87 گذاشتن 
واقعا باید تبریک گفت!!!!!! 
-------------------------------- 
به زودی لینک کامل کتاب های چاپ جدید در سایت قرار خواهد گرفت!
میهمان
کنکوری
13. 0
مشکل
salam. man yek dnesh amoz sal sevom rahnamaie hastam . va mikhastam bedonam ke age shoma takamol ro ghabool darin dalayel khodeton ro baraye man e-mail konid. 
man va chanta az dostanam nokhyam ke harf haie ke moalem zist ma darmored eshtebah boodan nazariee takamol mizanad ra be tor elmi  
rad koim . age betonin chand ta as ketab haye mohem zist shenasan takamoli ro be man moarefi konid mamnon misham 
 
============ 
سلام! فعلا که دکتر فرصت سر خاروندن هم ندارن! ولی وقتی مطلب رو بهشون گفتم گفتن :مثل این می مونه که ما الان بخوایم بگیم بازی ایران با بحرین به نظرتون کی برنده می شه ؟!! بابا برنده شد ایران رفت !! اونم 6 صفر ! حالا تازه دارن بعضیا می گن این نظریه رو قبول داریم یا نه !! اصلا قبول داشتن یا نداشتن واقعیت اهمیتی نداره ، اون خود واقعیته که اهمیت داره  
نظریه تکامل یک سنگ محکه ، اثبات شده رفته پی کارش حالا تازه ما داریم می گیم قبول داریم یا نه !! بابا ای ولله .... 
در ضمن دکتر بین نظریه تکامل اثبات شده و دانسته های دینی ما هیچ تعارضی رو قبول ندارن و برای این کار به برخی کتب موجه و معتبر به خصوص نهج البلاغه اشاره می کنند.که به طور ضمنی هم طرز تشکیل کائنات و هم این که آیا قبل از حضرت آدم و هوا کسی بر روی کره زمین زندگی می کرده یا نه رو می شه ازش استنباط کرد .
میهمان
This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it
14. 0
مشکل
مرسی خیلی زیاد فقط یه مشکل داشتم اونم این که هر قسمتی رو که می خواستم دانلود کنم نمی شد میشه منو راهنمایی کنین
میهمان
ثمین
15. 0
مشکل
بع از یه تشکر ویزه می خواستم بدونم من که پشت کنکوری هستم باید کتاب های دوم و سوم رو هم مطابق با چاپ 90بخونم
میهمان
زهرا
16. 0
مشکل
سلام خسته نباشید اگه میشه کتابهای که تغییر کردن را بگید
میهمان
17. 0
مشکل
لطف کنید تغییرات شکل ها رو هم بذارید ممنون میشیم
میهمان
18. 0
مشکل
salam ostad man kheyli dost daram ozve saite zistgah besham valy harchi talash mikonam nemishe age mishe rahnamaem bokonid mamnon khaste nabashid.
میهمان
This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it
19. 0
مشکل
حالا فرض کنید دکتر نظریه تکامل را قبول داره نفعش واسه شما چیه در ضمن دوست عزیز شما هنوز فر ق بین پژوهشگر و معلم رو نمیدونید چیه ؟؟ 
:p :p :p :grin :grin :grin
میهمان
mmh
20. 0
مشکل
اگه لطف کنین نمونه سوالات بیشتری رو بگذارین درمورد زیست سوم دبیرستان ممنونن
میهمان

نظرات شما
  • لطفا فقط نظر خود را در رابطه با مطلب بالا در این جا بیان کنید.
  • هرگونه اهانت یا نظرات ناشایست حذف خواهند شد
  • هرگونه تبلیغات برای سایت های دیگر منجر به حذف نظر می شود
  • قبل از فشردن دکمه :ارسال: باید رمز مربوطه را در جای خالی وارد کنید
  • پیشاپیش از نظرات شما سپاس گذاریم
نام:
ایمیل
سایت
عنوان:
BBCode:Web AddressEmail AddressBold TextItalic TextUnderlined TextQuoteCodeOpen ListList ItemClose List
نظر:مرا از نظرات سایرین با ایمیل آگاه کن

Powered by AkoComment Tweaked Special Edition v.1.4.6
AkoComment © Copyright 2004 by Arthur Konze - www.mamboportal.com
All right reserved

 
< Prev   Next >